Compliance House

Compliance House
Specialisten in compliance
Voldoet uw organisatie aan de wet- en regelgeving?
Compliance House

Specialisten in compliance

Voldoet uw organisatie aan de wet- en regelgeving?

Compliance House

Specialisten in compliance

Voldoet uw organisatie aan de wet- en regelgeving?

Compliance Programma

Alvorens over te gaan tot samenstelling van een compliance programma, is het belangrijk om te inventariseren wat compliance voor uw onderneming betekent. Welke wet- en regelgeving is op uw onderneming van toepassing? Door vervolgens een risicoanalyse uit te voeren, kan worden bepaald welke risico’s op non-compliance zich voordoen binnen uw onderneming. Bepaalde risico’s zullen voor iedere onderneming gelijk zijn, zoals het risico op overtreding van privacywetgeving.
Specialists in compliance: does your organization comply with laws and regulations?
Echter, over het algemeen zullen de risico’s op non-compliance per onderneming verschillen en afhankelijk zijn van het wettelijk kader waarbinnen uw onderneming opereert. Een advocatenkantoor wordt doorgaans met andere non conformiteitsrisico’s geconfronteerd dan een energie- of luchtvaartmaatschappij. Bij de ene onderneming zullen de risico’s meer liggen bij een goed dossierbeheer, het identificeren van de client en belangenverstrengeling, terwijl bij de andere onderneming de nadruk ligt op bijvoorbeeld het mededingingsrecht of omkoping. Heeft u goed in beeld wat compliance voor uw onderneming inhoudt en welke risico’s zich kunnen voordoen? Dan kunnen in een compliance programma passende maatregelen en procedures worden opgenomen om te garanderen dat uw onderneming voldoet aan de voor haar geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kunt u niet alleen normen, waarden en doelen van uw onderneming daarin laten vastleggen, maar ook een gedragscode laten opnemen met de belangrijkste principes van uw onderneming en deze vervolgens in beleidsregels uitwerken.
Specialists in compliance

Compliance en Accountancy

Specialists in compliance

Compliance en Banking

Specialists in compliance

Compliance en Trustkantoren

Specialists in compliance

Compliance Milieu en Omgeving

Specialists in compliance

Mededingingsrecht en compliance

Gedrag en Cultuur

Enkel het opstellen dan wel bestaan van een compliance programma is niet voldoende. Tot nu toe is bij de beschrijving van de compliance-functie vooral aandacht besteed aan de formele kant van compliance, namelijk het handelen in overeenstemming met wet- en regelgeving. Echter, compliance is meer dan dat en kent ook een ethische kwestie. Het compliance programma dient door de medewerkers en bestuurders binnen de onderneming daadwerkelijk te worden nageleefd en wordt van zowel medewerkers als bestuurders een bepaald gedrag verwacht. Zij dienen zich ook binnen de onderneming namelijk netjes en integer, dat wil zeggen zorgvuldig, uitlegbaar en standvastig, te gedragen.
Dergelijk gedrag is in grote mate afhankelijk van en wordt beïnvloed door een integere ondernemingscultuur, waarin men naast het naleven van wet- en regelgeving, ook in ruimere zin zich gedraagt of handelt op een manier die uit te leggen, te verantwoorden is. Om een integere ondernemingscultuur te waarborgen, waarbinnen de medewerkers en bestuurders worden gestimuleerd zowel intern als extern compliant te handelen, is het van belang om de volgende pijlers te handhaven:
De top van de onderneming dient in de integriteit te investeren door in het kader van compliance zelf zichtbaar het juiste voorbeeld te geven aan de medewerkers van de onderneming.
Het is van belang dat een positief-kritische houding van de medewerkers van de onderneming wordt gestimuleerd; daarbij is het belangrijk dat ethische dilemma’s of onethisch gedrag bespreekbaar wordt gemaakt.
De perceptieverschillen over doelen van de onderneming dienen te worden geminimaliseerd; wanneer iedereen binnen de onderneming dezelfde doelen voor ogen heeft, kunnen deze doelen effectiever en consistent worden gerealiseerd.
Compliance house
Daartoe dient uw onderneming in het kader van compliance programma via training en communicatie ervoor te zorgen dat uw medewerkers op de hoogte worden gesteld van zowel de heersende doelen en het beleid binnen de onderneming als de risico’s die de onderneming loopt door overtreding van zowel interne als externe geldende wet- en regelgeving.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House