Compliance House

Compliance House

Mededingingsrecht en compliance

Om eerlijke concurrentie en vrije handel binnen de Europese Unie te bevorderen, wordt het marktgedrag van ondernemingen door het mededingingsrecht, via onder andere concentratiecontrole en het kartel- en misbruikverbod, begrensd. Treedt een onderneming buiten deze grenzen, dan kan dat voor de onderneming allerlei ingrijpende gevolgen met zich meebrengen, zoals bestuurlijke boete, nietigheid van verboden afspraken of civielrechtelijke aansprakelijkheid. Immers, De Europese Commissie, de ACM (Autoriteit Consument & Markt) en andere nationale mededingingsautoriteiten hebben vergaande, parallelle bevoegdheden om toe te zien op de naleving van de mededingingsrechtelijke grenzen en bij het vermoeden van een overtreding een onderzoek in te stellen. Naleving van het mededingingsrecht (compliance) is, mede gelet op de strengere handhaving, daarom voor elke onderneming van belang.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Weliswaar bestaat op het gebied van mededingingsrecht geen wettelijke verplichting tot invoering van een compliance programma. Echter, het is voor ondernemingen belangrijk om vooruit te denken en te anticiperen op de mogelijke risico’s, in plaats van het probleem aan te pakken wanneer deze zich voordoet. Immers, een goed werkend compliance programma kan niet alleen de overtredingen van het mededingingsrecht, maar ook reputatieschade, diskwalificatie van bestuurders, nietigheid van contractsbepalingen, tijdrovende en kostbare onderzoeken van de ACM en de Europese Commissie en schadevergoedingsprocedures van klanten of consumenten voorkomen. Is er toch sprake van een inbreuk op het mededingingsrecht, dan kan een degelijk compliance programma inbreuken sneller in kaart brengen en beëindiging daarvan bespoedigen. Met een effectief compliance programma wordt bovendien voorkomen dat de hoogte van een eventueel bestuurlijke boete verder zal oplopen. De duur van de inbreuk op het mededingingsrecht is namelijk een zeer belangrijke omstandigheid die in de ACM in aanmerking neemt bij het bepalen van de hoogte van de boete.
Compliance house
Wilt u weten welke mededingingsregels op uw onderneming van toepassing zijn? Of doet zich binnen uw onderneming een inbreuk voor en wilt u informatie over uw juridische positie? De specialisten van Compliance House zijn deskundig op het gebied van mededingingsrecht en compliance en beantwoorden graag uw vragen. Daarnaast kan Compliance House uw onderneming voorzien van advies omtrent de kansen en risico’s liggen ten aanzien van uw activiteiten en helpen u met het opzetten van een compliance programma.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House