Compliance House

Compliance House

Rechten en plichten van de onderneming tijdens het onderzoek

Om goed verweer tegen de bevindingen dan wel sancties van de toezichthouder te kunnen voeren en om zich goed op het onderzoek te kunnen voorbereiden, is het van belang voor de onderneming en de medewerkers om op de hoogte te zijn van de rechten en verplichtingen van de onderneming en de bevoegdheden van de toezichthouder tijdens het onderzoek.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten

Bevoegdheden toezichthouder

Tijdens het onderzoek is de toezichthouder bevoegd in het kader van bedrijfsbezoek elke plaats, waaronder bedrijfspanden als ook de vervoersmiddelen, maar met uitzondering van woningen, te betreden. Daarbij mag de toezichthouder slechts zoekend rondkijken, maar niet doorzoeken. Voorts is de toezichthouder bevoegd inzage in en het maken van kopieën van zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen. Deze bevoegdheid heeft niet alleen betrekking op papieren stukken, maar ook op digitale gegevens. Daarnaast zijn de toezichthouders bevoegd om (feitelijke) inlichtingen van bijvoorbeeld werknemers van de onderneming te vorderen en om ze te horen. Over het algemeen geldt ten aanzien van deze bevoegdheden het uitgangspunt dat toezichthouders hun bevoegdheden mogen uitoefenen voor zover de uitoefening daarvan in relatie staat tot het doel en de reikwijdte van het onderzoek.
Compliance house

Verplichtingen onderneming

Gedurende het onderzoek door de toezichthouder, rust op de onderneming een medewerkingsplicht. Dat houdt bijvoorbeeld in dat u als onderneming of haar medewerker de toezichthouder de ingang tot bedrijfspanden dan wel voertuigen of toegang tot digitale gegevens niet mag weigeren. Werkt u als onderneming niet mee aan hetgeen de toezichthouder redelijkerwijs kan vorderen? Dan kan dit leiden tot sancties, waaronder een bestuurlijke boete. Voldoet u opzettelijk niet aan de vordering krachtens een wettelijk voorschrift van een toezichthouder? Dan kan het zelfs een misdrijf opleveren dat door het strafrecht wordt gesanctioneerd.

Rechten onderneming

De medewerkingsplicht wordt begrensd door ‘het nemo tenetur-beginsel’, waar de toezichthouder de onderneming bij aanvang van het onderzoek via de cautie op dient te wijzen. Immers, als uitgangspunt geldt namelijk dat niemand, en derhalve ook niet de onderneming, verplicht kan worden om aan zijn eigen veroordeling mee te werken. In de gevallen waarin de onderneming door het verstrekken van informatie zichzelf kan belasten, is zij niet tot het antwoorden op de vragen van de toezichthouder verplicht. Dit beginsel heeft geen betrekking op fysieke schriftelijke bescheiden. Ook al bevatten zij informatie die belastend kan zijn voor de onderneming, het verstrekken daarvan mag niet worden geweigerd.
Een andere grens die de toezichthouder niet mag overschrijden is de ‘legal privilege’ van de onderneming. De informatie die daaronder valt, omvat alle bescheiden die afkomstig zijn van een advocaat, de correspondentie tussen de advocaat en de onderneming zowel als alle notities ter instructie en de uitgewerkte adviezen van de advocaat. Deze informatie is voor de toezichthouder niet toegankelijk. Ook de informatie die zich bij de advocaat van de onderneming bevindt, kan door de toezichthouder niet worden ingezien nu (zowel de interne als extern ingeschakelde) advocaat zich kan beroepen op verschoningsrecht.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House