Compliance House

Compliance House

Compliance Milieu & Omgeving

Compliant zijn met bijvoorbeeld klimaat- en milieueisen binnen de industriële sector is van groot belang. Ondernemingen binnen de industriële sectoren hebben te maken met een groeiende hoeveelheid en diversiteit aan bestuursrechtelijke en private regelgeving, zoals de Wet milieubeheer en de Wet natuurbescherming en de hieraan verbonden Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB´s) zoals het Activiteitenbesluit en het Besluit natuurbescherming. Hier zijn verschillende oorzaken voor te vinden: er komt steeds meer bestuursrechtelijke regelgeving, beroepsorganisaties stellen zelf regelingen op en door de maatschappelijke druk moet de industrie met duidelijke maatregelen komen voor het milieubeleid. De invloed van de maatschappij op de bedrijfsvoering neemt gelet op de afgelopen jaren steeds verder toe.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten

Wederzijdse afhankelijkheid

De beschreven ontwikkelingen leiden ertoe dat het traditionele duurzaamheidsbeleid van bedrijven, in het verleden ontwikkeld met een sterke blik vanuit de organisatie naar de omgeving, niet meer volstaat. De steeds complexer wordende milieuregelgeving dient structureel in de organisatie te worden vastgezet. Het duurzaamheidsbeleid dient zich te focussen niet op het verschil, maar op de wederzijdse afhankelijkheid tussen bedrijf en de omgeving. Het is haalbaar door goed te analyseren en vanuit beleid te formuleren. Dit beleid helpt om structureel en proactief aan compliance-verplichtingen te voldoen. Bovendien is het van belang om de resultaten uit de analyse om te zetten naar wat de daadwerkelijke toegevoegde en de unieke waarde van een bedrijf is.
Compliance house
Deze analyse geeft een goed inzicht op:
Het voldoen aan de norm binnen de industriële sector vereist daarom een gedegen werkproces dat geborgd en getoetst moet zijn. Het zorgt voor controle, vertrouwen en transparant handelen. Het is de leidraad voor het duurzaam inrichten van het bedrijfsproces. De realisatie van de compliance verplichtingen kan aan de hand van diverse ontwikkelingen en wetten inzichtelijk gemaakt worden.

Compliance Officer milieu en omgeving

Voorheen konden deze diverse compliance-verplichtingen vrij eenvoudig opgevangen worden door de KAM-medewerker. Deze medewerker is enerzijds verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde toestemmingen en anderzijds met de implementatie van de eisen uit deze vergunningen in de organisatie. Milieumanagement-systemen zijn een aanvulling op de bestuursrechtelijke eisen. Door de toenemende hoeveelheid, diversiteit en complexiteit aan bestuursrechtelijke en private regelgeving, blijkt in de praktijk dat de KAM-medewerker steeds meer ondersteuning nodig heeft en zien we steeds meer volwaardige compliance specialisten, zoals een Compliance Officer, opkomen. Een Compliance Officer heeft een brede kennis van de wetten die van toepassing zijn op het bedrijf en de sector in zijn geheel en helpt ervoor te zorgen dat het bedrijf zich houdt aan de regels die op hen van toepassing zijn, meestal door het risico op overtreding van deze regels te verkleinen.

Naleving wet en regelgeving

Effectieve naleving brengt voor een bedrijf veel voordelen met zich mee zoals minder juridische problemen, betere bedrijfsvoering, externe betrekkingen, behoud en vordering van goede reputatie, en meer behoud van personeel. Het juridische karakter van veel milieuprestaties vergt expertise van het juridische speelveld en toezicht van de implementatie hiervan voor de productie, waarbij een begeleiding door een compliance specialist wordt aangeraden.
Wilt u weten of uw bedrijf voldoet aan de actuele wet- en regelgeving wat betreft milieu, Arbo en ruimtelijke ordening? De specialisten van Compliance House zorgen ervoor dat u compliant bent met alle wet- en regelgeving op het gebied van het milieurecht. Het team van Compliance House inventariseert welke voorschriften van toepassing zijn voor de situatie van uw bedrijf. Wanneer deze duidelijk zijn, ondersteunt onze specialist uw onderneming bij de implementatie en compliance van deze wet- en regelgeving. Dankzij mogelijke periodieke begeleiding weet u zeker dat uw bedrijf ook in de toekomst blijft voldoen aan de wet- en regelgeving die voor u van toepassing zijn.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House