Compliance House

Compliance House

Compliance & Banking

Ook voor banken is het de moderne tijd waarin veel verandert. Op veel vlakken, zoals het gedragsrisico, de wet op de geheimhouding, het risico van het witwassen van geld en bijvoorbeeld het risico van onderaannemers, wordt regelgeving aangescherpt of worden nieuwe regels ontworpen. Ze bestrijken een breed terrein, van kapitaaleisen tot beloning, en van bestuur tot noodplannen. Daarnaast worden banken, als gevolg van de financiële crisis geconfronteerd met een toename van het toezicht door de overheid. Tijdens de crisis hebben de banken veel kritiek te verduren gekregen en worden verwacht zich aan te passen. Daarom heeft elke bankorganisatie een compliance managementsysteem nodig om ervoor te zorgen dat de bank op de hoogte is van de eisen en deze ook naleeft. Tegenwoordig verschillen alle banken veel in hun manier van werken, maar één ding hebben ze gemeen: naleving van de wet- en regelgeving is erg belangrijk.
Het risico op non-compliance is een van de belangrijkste aandachtspunten geworden voor de leidinggevenden van alle financiële instellingen. Immers, als banken geconfronteerd worden met juridische stappen wegens niet-naleving kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn, variërend van boetes en tijdelijke opschorting tot permanente sluiting. Het niet naleven van de wet- en regelgeving heeft bovendien grote invloed op de merkreputatie van de bank en kan leiden tot een daling van het aantal klanten. Deze klanten worden door de financiële instellingen gezien als een graadmeter voor de reputatie en is daarom het behoud van de integriteit en reputatie voor de bank van groot belang.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten

Toezicht Compliance bank

Tegenwoordig is het van belang om intern en extern toezicht te onderscheiden. Bij extern toezicht wordt binnen de financiële markten vaak gedacht aan de toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteiten Financiële Markten (AFM). DNB en AFM opereren in het belang van het goed functioneren van de financiële markten en het beschermen van beleggers die zich op die markten bewegen. Inmiddels zijn er veel meer soorten toezichthouders, waaronder, de ACM, CBP, MTB en ESMA. Uit de norminstructie uit de Wft blijkt dat deze toezichthouders kunnen worden vergeleken met de interne ‘toezichthouder’ en de raad van commissarissen.
Compliance house

Compliance management

Om de gevolgen van niet-naleving te voorkomen, is een robuust nalevingsmechanisme nodig. Compliance management is een integraal onderdeel van de activiteiten van een bank. Een aantal van de rollen die het compliance management van een bank vervult en die de bank helpt om aan haar wettelijke en reglementaire vereisten te voldoen, zijn onder andere:
Banken moeten toezicht houden op transacties van hun klanten om te zien of zij zich aan de wet houden en geen illegale activiteiten ontplooien. Illegaal handelen van klanten kan onder meer bestaan uit het witwassen van geld, het ontduiken van de belastingen of zelfs het financieren van terrorisme. Daarom moeten de banken dergelijke illegale activiteiten nauwlettend in de gaten houden en op tijd melden om hun aansprakelijkheid te beperken.
Het is noodzakelijk dat alle bankafdelingen op de hoogte blijven van wijzigingen in de regels of richtlijnen van de toezichthouders. Ook is communicatie van cruciaal belang, omdat de regelgevers soms aanvullende documentatie van de bank verlangen en de betrokken afdelingen moeten worden geïnformeerd over de vereisten en de tijd die zij nodig hebben om deze documenten op te stellen.

Compliance Officer

De centrale figuur die met de naleving is belast op het intern niveau is veelal de Compliance Officer. De Compliance Officer is een functionaris die met name in financiële instellingen aangesteld is om toe te zien op naleving van wetten en regelgevingen. De functie is gericht op het monitoren van transacties, het waarborgen van de integriteit van de organisaties en heeft als doel het risico op onrechtmatig handelen te verkleinen. Een Compliance Officer zorgt ervoor dat de handelwijze van bedrijven inclusief haar personeel overeenkomt met de door de wetgever gesteld vereisten. De Regeling Organisatie en Beheersing (ROB) verplicht uit hoofde van de Wet toezicht kredietwezen financiële instellingen een Compliance Officer in dienst te nemen om de integriteit van de financiële instelling te waarborgen.

Verantwoordelijkheden Compliance Officer

Het uiteindelijke doel van de compliance is ervoor te zorgen dat een bank niet de grenzen overschrijdt die door de wetgevers, toezichthouders of de raad van bestuur worden getrokken. Het is daarom voor alle banken van essentieel belang geworden dat zij beschikken over de systemen voor het beheer van de naleving van de regelgeving. Eerder zouden kleinere banken of financiële instellingen proberen de kosten te vermijden die verbonden zijn aan het hebben van een compliance managementsysteem. Nu wegen de kosten van niet-naleving echter veel zwaarder dan de kosten die verbonden zijn aan de invoering van een nalevingsmechanisme.
Het team van Compliance House zorgt ervoor dat u als bank compliant bent met alle wet- en regelgeving op het gebied van het financiële recht. Onze deskundigen op het gebied van compliance verdiepen zich in uw organisatie, onderzoeken welke wet- en regelgeving op uw organisatie van toepassing is en stellen vervolgens een plan op om ervoor te zorgen dat u op alle fronten aan deze regels voldoet. Daarnaast kunnen de specialisten van Compliance House ook als compliance-manager voor u optreden. Het is namelijk niet alleen nodig om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de geldende regels, het is ook van belang dat u de snel veranderende wet- en regelgeving blijft bijhouden.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House