Compliance House

Compliance House

Accountancy & Compliance

Compliance vindt zijn oorsprong in het Angelsaksische recht. Hieruit kan opgemaakt worden dat compliance in Amerika in de jaren dertig van de vorige eeuw al werd gezien als een noodzakelijke regulering voor de financiële sector. Echter, binnen de accountancy is compliance een nogal nieuw begrip. Letterlijk houdt het in dat de accountancybranche moet voldoen aan de voor de branche geldende wet- en regelgeving. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van het bestuur c.q. de eigenaren van de organisatie om ervoor zorg te dragen dat deze compliant is. Echter, het compliant-handelingsproces moet georganiseerd worden. Door de taken en aandachtspunten die samenhangen met compliance te benoemen en toe te kennen aan een Compliance Officer, heeft de verantwoordelijke voor compliance een goed inzicht in de specifieke compliance aspecten die georganiseerd en gewaarborgd zijn in de organisatie.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten

Toezicht accountantsorganisaties

Met de invoering van de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (WTA) staan accountantsorganisaties daadwerkelijk onder toezicht. Aanleiding voor dit toezicht was enerzijds de terugblik van de accountantswetgeving en anderzijds een reeks financiële schandalen waarbij ook accountantskantoren een rol hadden gespeeld. De Autoriteit Financiële Markten houdt doorlopend toezicht op de accountantsorganisaties. Dit houdt in dat de organisatie te allen tijde moet kunnen aantonen dat zij zich aan de vigerende externe voorschriften alsmede wet- en regelgeving houdt. Dit vraagt van het bestuur van de accountantsorganisatie permanente aandacht omdat dat bestuur primair verantwoordelijk is voor het adequaat functioneren binnen de organisatie.
Compliance house
De andere toezichtorganisaties zoals bijvoorbeeld het College Toetsing Kwaliteit en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) die handelt in het kader van de Wet Identificatie Dienstverlening (WID) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWft), voeren al geruime tijdcontroles uit. Ook ten aanzien van deze toezichthouders geldt dat de accountantsorganisaties moet kunnen aantonen compliant gehandeld te hebben. Daarnaast gaat de Belastingdienst de komende jaren afspraken maken met accountants en ondernemers over de wijze waarop de Belastingdienst de komende jaren toezicht gaat uitoefenen in het licht van de invoering van het Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst. Tot slot is er ook nog de Wet Toezicht Trustkantoren (Wtt) en de Wet Financieel Toezicht (Wft). Deze wetten bevatten relevante bepalingen voor een deel van de accountantspraktijken.

Compliance Officer accountantskantoor

Aangezien bestuurders een grote hoeveelheid taken hebben en zich vaak ook nog intensief bezighouden met het adviseren van klanten, wordt in toenemende mate erkend dat het handig dan wel noodzakelijk is om een aparte functionaris te benoemen die belast is met het interne toezicht op naleving van de interne en externe voorschriften alsmede wet- en regelgeving. Deze functionaris wordt vaak de Compliance Officer genoemd.

Naleving compliancy

Veel bestuurders, partners en eigenaren van accountantspraktijken vragen zich af hoe hun organisatie nu compliant wordt. Ten eerste wil men niet geconfronteerd worden met een berisping van een toezichthouder, zeker niet als die gepaard gaat met financiële consequenties of een openbare publicatie. Ten tweede wil men voorkomen dat de organisatie aangesproken wordt door klanten of derden met als mogelijk gevolg aansprakelijkheid of reputatieschade. Ten derde wil men ook weer niet te veel resources besteden aan compliance, er moet tenslotte wel gewerkt worden. Wilt u de organisatie compliant krijgen dan dient u met een groot aantal zowel interne als externe factoren, bijvoorbeeld HRM of klanten, rekening te houden. Daarnaast dient u aandacht te besteden aan de juridische interpretaties van wet- en regelgeving, het integriteitvraagstuk en de wijze waarop uw accountantsorganisatie dit aan het maatschappelijk verkeer zichtbaar maakt: het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Integriteit onderneming

Compliance is veel meer dan alleen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast gaat het erom dat bestuur en medewerkers van de accountantspraktijk integer handelen. Niet het voldoen aan een set van regelgeving staat hierbij centraal maar veel meer houding en gedrag, met als doel het voldoen aan wet- en regelgeving. Dit houdt in dat de accountantspraktijk ook aandacht besteedt aan de maatschappelijke positie die zij inneemt en de nodige aandacht schenkt aan risicobeheersing. Ook de wetgever gaat daarvan uit als hij stelt dat de accountantsorganisatie over een beheerste en integere bedrijfsvoering dient te beschikken. In het kader van integriteit liggen de risico’s vooral bij de reputatie, integriteit en strategie. Al deze risico’s vragen de aandacht van het bestuur en de eigenaren van een accountantspraktijk. Ook deze risico’s zullen in kaart moeten worden gebracht en er zal beleid moeten worden ontwikkeld om deze risico’s te beheersen.
Bij Compliance House begrijpen wij dat elk bedrijf een andere cultuur en structuur heeft. Dit maakt dat de risico’s per (accountants)organisatie kunnen verschillen en derhalve dat het opzetten van een functioneel en effectief compliance programma maatwerk betreft. Daarom hanteert Compliance House een persoonlijke aanpak. Onze specialisten zijn deskundig op het gebied van compliance en voorzien u graag van advies. Of u nu wilt weten welke wet- en regelgeving op uw accountantsorganisatie van toepassing is, hoe u een compliance programma opstelt of kunt toezien op naleving daarvan, bij Compliance House bent u aan het juiste adres.
Benieuwd naar hoe uw onderneming er in het kader van compliance voor staat en wat Compliance House voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze specialisten
Compliance House